Daily sketching 2

Wojtek depczynski 8
Wojtek depczynski 9
Wojtek depczynski 11
Wojtek depczynski 10
Wojtek depczynski 12
Wojtek depczynski 14
Wojtek depczynski 13

Week 2