Daily sketching 4

Wojtek depczynski 26
Wojtek depczynski 24
Wojtek depczynski 27
Wojtek depczynski 22
Wojtek depczynski 25
Wojtek depczynski 23
Wojtek depczynski 28

week 4